ThesisTools
Online EnquêtesHet navigatiemenu wordt nu standaard verborgen. Maak het zichtbaar door op het menu-icoon met 3 horizontale strepen te klikken.


Helpdesk & Assistentie


Veelgestelde vragen Pay What You Want Privacy Algemene Voorwaarden Bewerkersovereenkomst Over ons ContactBewerkersovereenkomst


Wanneer respondenten een vragenlijst invullen krijg je te maken met de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens. De wetgever maakt hierbij onderscheid tussen de bewerker en de verantwoordelijke voor de gegevens. Alle ingevoerde gegevens beschouwen we als eigendom van de onderzoeker. Dit maakt je tot de verantwoordelijke. Op geen manier maakt deze website gebruik van deze gegevens; we analyseren deze gegevens niet en we verstrekken die niet aan derden (tenzij de wet ons daartoe verplicht). Het enige wat we er wel meedoen is ze beschikbaar stellen aan de opsteller van de vragenlijst. Dit laaste maakt ons tot de bewerker van de gegevens. We bemoeien ons dus niet met de inhoud van de vragenlijst, noch met het doel waarmee de gegevens verzameld worden. U, als onderzoeker, stelt dit zelf eenzijdig vast.De wet schrijft voor dat de relatie tussen de verantwoordelijke en bewerker wordt vastgelegd in een bewerkersovereenkomst.

Op verzoek gaan we met gebruikers een individuele bewerkersovereenkomst aan. In alle andere gevallen beschouwen we de onderstaande bewerkersovereenkomst van toepassing.

Vertrouwelijkheid
Alle verzamelde gegevens binnen een vragenlijst beschouwen we als eigendom van de onderzoeker. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en evenmin door de bewerker zelf gebruikt, geanalyseerd of gepubliceerd. De enige uitzondering hierop is dat de gegevens opgeslagen worden in de database en backups daarvan, maar enkel en alleen om de website regulier te laten functioneren.

Sub-bewerkers & Gegevensopslag
Voor het regulier laten functioneren van de website wordt samengewerkt met een hosting provider. Door het beheer van de fysieke servers/machines hebben zij een zekere toegang tot de gegevens. De hosting provider is PCextreme uit Middelburg (Nederland) en de gegevens staan opgeslagen in Nederlandse datascenters.
De bewerker maakt geen gebruik van andere sub-bewerkers, tenzij met toestemming van de gebruiker. Bijvoorbeeld voor een statische analyse van onderzoeksresultaten.

Aard van de gegevens
Het is een gebruiker niet toegestaan om binnen een vragenlijst te vragen naar gegevens met een bijzondere privacy-gevoeligheid, zoals BSN-nummers, creditcardgegevens of medische gegevens.

Derden
Tenzij door de wet verplicht, worden geen gegevens verstrekt aan derden. Alle resultaten van de door een gebruiker opgenomen vragen vallen hieronder.

Verwijdering van gegevens
Op verzoek kunnen alle ingevulde vragenlijsten per omgaande verwijderd worden. Gegevens worden dan verwijderd uit de actieve database, daarna staan de gegevens nog wel 1 maand in back-ups bij de hosting-provider
Zonder expliciet verzoek voor verwijdering van gegevens, worden deze periodiek verwijderd, na de vervaldatum van een vragenlijst.

Inzage
Iedere gebruiker, maar ook respondent heeft recht op inzage van zijn gegevens. De bewerker zal deze gegevens per omgaande verstrekken. Hierbij is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker dat de bewerker voldoende in staat is de identiteit van de gebruiker te verifiëren. De bewerker is niet verplicht gegevens ter inzage te verstrekken, wanneer de identiteit en daarmee het recht op inzage onvoldoende vastgesteld kan worden.

Beveiliging
De website is op een zo adequaat mogelijke wijze beveiligd. Het verkeer van en naar de server wordt versleuteld.

Datalekken
Wanneer een datalek bij de bewerker bekend is zal de gebruiker hiervan op de hoogste gesteld worden en de wettelijke procedure voor het melden van datalekken gevolgd worden. De bewerker is wettelijk aanspreekbaar voor schade die volgt uit het optreden van datalekken. Evenwel is de gebruiker zich er bewust van dat gebruik wordt gemaakt van een dienstverlening om niet. Hetgeen leidt tot een beperking in de verantwoordelijkheid voor de bewerker.