•  
  Beste lezer,

  Welkom bij het behoefteonderzoek voor aangepast sporten onder volwassenen met een beperking. In dit onderzoek stellen we u een aantal vragen over uw gezondheid, (sport)voorkeuren, interesses en beperking. Dit kan in de vorm van een schaal-, meerkeuze of open vraag zijn.

  Deze enquête kan op elk moment gepauzeerd en later weer opgepakt worden, daarnaast kan u terugbladeren om de vragen aan te passen of terug te lezen. De enquête bestaat uit 35 vragen die u alleen of samen met begeleiding in kan vullen.

  Het behoefteonderzoek wordt afgenomen in naam van Uniek Sporten (gemeente Lochem) en HAN Sportkunde. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt en gebruikt om inzicht te krijgen in de sport-/beweegbehoefte en de kennis die er is over de al bestaande sportactiviteiten voor mensen met een beperking. Mocht u meer willen weten over Uniek Sporten en wat zij voor u kunnen betekenen, ga dan naar www.unieksporten.nl.

  Ik wens u veel succes met het invullen van de vragenlijst.

  Vriendelijke Groeten,
  Puck de Heus
  Derdejaars Sportkunde studente
  &
  Marjolijn Pezy
  Buurtsportcoach aangepast sporten
  Uniek Sporten gemeente Lochem
 •  
  Zodra u begint aan deze enquête gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:
  - Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de nieuwe privacywet;
  De AVG is van toepassing op geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Met andere woorden: het verwerken van persoonsgegevens via computers of computernetwerken. De AVG is ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn of worden opgenomen. Een verwerker is daarmee iemand of een onderneming die ten behoeve van een verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder dat sprake is van een gezagsverhouding.

  - Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het Hbo van de Vereniging Hogescholen;
  Hbo studenten leveren een bijdrage aan de professie en het betreffende beroepenveld en zetten zich in
  voor het publieke belang. Zij richten zich op relevante thema’s en problemen uit de beroepspraktijk en op creatieve, innovatieve en toepasbare oplossingen voor de praktijk. Ze leveren een bijdrage aan kennis- en theorieontwikkeling, stimuleren kenniscirculatie naar praktijk en onderwijs en streven ernaar resultaten toegankelijk te maken volgens de principes van Open Access1.

  Zij houden rekening met rechten, belangen, privacy, zienswijzen, opvattingen, theorieën
  en methoden van betrokkenen en van collega onderzoekers. Ze leven de regelgeving en
  protocollen na die in het vakgebied gelden voor het doen van onderzoek. Als onderzoek
  met mensen of dieren enig risico oplevert, moet het belang van het onderzoek het nemen
  van dat risico rechtvaardigen. In dat geval wordt externe deskundigen om advies gevraagd.

  Zij nemen meerdere wetenschapsopvattingen en daarmee samenhangende vormen van
  onderzoek in overweging, de beschikbare onderzoeksmethoden en de methodologische
  regels die daarbij horen, alsook de onderzoeks- en beroepsethiek en de waarden die binnen
  het vakgebied gelden. Ze maken gebruik van reeds beschikbare kennis uit praktijk en wetenschap. Zij rapporteren juist, compleet, nauwkeurig en navolgbaar. Zij nemen in overweging
  de wenselijkheid de data zorgvuldig te bewaren en zorgen dat de intellectuele eigendomsrechten van data, resultaten en innovaties goed zijn geregeld.

  Zij zijn kritisch ten aanzien van i den praktijk gehanteerde opvattingen en probleemdefinities,
  onafhankelijk in hun methodische keuzes en eerlijk over de bronnen die ze gebruiken. Ze zijn
  aanspreekbaar op hun gedrag tijdens het uitvoeren van onderzoek, autonoom in hun analyses
  en onpartijdig in hun rapportages.

  Zij verantwoorden zich over de relevantie van het gekozen thema, de keuze van het onderzoeksonderwerp en gehanteerde methoden en de beperkingen daarvan, de zorgvuldigheid van de
  uitvoering, de onderbouwing van de conclusies, de gehanteerde bronnen, de implementatie in
  de praktijk alsmede de doorwerking in het onderwijs.

  - Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit van de VSNU;
  Wetenschappelijk onderzoek ontleent zijn status aan het feit dat het gaat om een normatief gereguleerd proces, waarbij die normativiteit deels methodologisch en deels ethisch van aard is en gearticuleerd kan worden in een aantal leidende principes: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid. Wanneer deze principes niet leidend zijn, bedreigt dit zowel de kwaliteit als de betrouwbaarheid van de wetenschap. Dat kan leiden tot directe schade, [...]. Het is daarom van groot belang dat de principes van goede en integere wetenschapsbeoefening en de daaruit voortvloeiende normen voor goede onderzoekspraktijken helder geformuleerd zijn en breed onderwezen, gekend en toegepast worden. Deze gedragscode is daarop gericht en vervult een drieledige rol:
  I Aan onderzoekers, onderzoekers in opleiding en studenten biedt hij een educatief en normatief kader dat zij geacht worden te internaliseren en leidend te laten zijn bij hun onderzoeksactiviteiten.
  II Aan instellingsbesturen en commissies voor wetenschappelijke integriteit levert de code een toetsingskader bij de beoordeling van vermeende schendingen van de wetenschappelijke integriteit.
  III Voor de instellingen formuleert deze code bovendien een aantal zorgplichten.


  En hierbij verklaart u dat:
  • U op een voor u duidelijke manier mondeling ben ingelicht over de aard, methode, doel, de risico’s en de belasting van het onderzoek;
  • De studente/onderzoeker met respect om is gegaan met de antwoorden die heeft gegeven;
  • De gegevens en resultaten uit het onderzoek uitsluitend voor onderwijsdoelen worden gebruikt;
  • U weet dat de gegevens en resultaten uit het onderzoek alleen anoniem aan derden, indien nodig, bekend worden gemaakt;
  • U weet dat na afronding van de onderwijseenheid door de student (bij het beëindigen van de opleiding) de persoonsgegevens worden vernietigd.

  U neemt geheel vrijwillig deel aan dit onderzoek. U behoudt daarbij het recht om op elk moment, zonder opgaaf van redenen, uw deelname aan dit onderzoek te beëindigen.